Márkafüggetlen Targoncaszerviz Szolgáltatások, márkától függetlenül, targoncák és egyéb emelő- és munkagépek, berendezések javításának, szervizelésének, alkatrészellátásának, valamint ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtásának ST/2021/1. számú
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI („ÁSZF”)

I. AZ ÁSZF TÁRGYA

1.1 Jelen ÁSZF tárgya a SÓSTÓTARG Márkafüggetlen Targoncaszerviz Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (székhely: 4481 Nyíregyháza, Képíró u. 8. , Cg.15-09-086852) mint szolgáltató („Szolgáltató”) és a javítási, szerviz, vagy bérlet szolgáltatás, vagy az alkatrész megrendelője („Megrendelő”) között márkától függetlenül, targoncák, és egyéb emelő- és munkagépek, berendezések („Gép”) javítására, szervizelésére, bérlésére vagy alkatrész adásvételére létrejött szerződés feltételeinek szabályozása.
1.2 Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozásnak minősül, és a Szerződést ilyen minőségében köti meg.


II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


2.1 a.) Szolgáltató weboldalán található „Szerviz bejelentése” kitöltésével és Szolgáltatónak történő megküldésével Megrendelő megrendeli az ott leírtak szerinti szervizt, javítást, vagy más jellegű szolgáltatást, illetve alkatrész igényét.
b.) E-mailben küldött, írásos megrendelő megküldésével Megrendelő megrendeli az ott leírtak szerinti szervizt, javítást, vagy más jellegű szolgáltatást, illetve alkatrész igényét.
c.) E-mailben Megrendelő hivatkozik, a levélváltásban előzőleg, Megrendelő részére, Szolgáltató által megküldött árajánlatra, leírja annak elfogadását, és megrendeli az abban szereplő szolgáltatásokat és alkatrészeket.
d.) Megrendelő papír alapú, írásos megrendelőt tölt ki, vagy küld Szolgáltató részére, az abban feltüntetett szolgáltatások elvégzésére, vagy alkatrészek igényére.
e.) Megrendelő és Szolgáltató között „Vállalkozási keretszerződés” van érvényben, mely tartalmazza a targoncák meghatározott (üzemórában és időtartamban megadott) időközönkénti szerviz, illetve a javítások elvégzésére történő megbízást. A szervizidő lejárta előtt Megrendelő, vagy általa megbízott személy Szolgáltatót értesíti a szerviz elvégzésének szükségességéről. Az értesítés történhet telefonon, vagy e-mailben.
f.) A Szolgáltató ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek az ÁSZF minden esetben részét képezi. Az árajánlat elfogadásával, a „Szerviz bejelentése” űrlap kitöltésével és elküldésével, vagy megrendelő lap kitöltésével és aláírásával, valamint az elvégzett munka igazolását szolgáló Munkalap aláírásával a Megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja.
2.2 Megrendelő által küldött bejelentés, szolgáltatásigény, vagy megrendelő alapján Szolgáltató árajánlatot nyújt Megrendelőnek, írásban. Az árajánlatban foglaltakat (szolgáltatási-, alkatrész- és anyagárakat, vállalt időpontokat, és időtartamokat) Szolgáltató az árajánlatban megadott időpontig tartja fenn. Amennyiben Megrendelő az árajánlatban foglaltakra, ezen határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az ajánlat érvényét veszti. Kivéve, ha Szolgáltató az ajánlatát egy külön írásos nyilatkozatával fenn nem tartja. Az árajánlatban Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy az árajánlat melléklete az ÁSZF, annak elolvasásáról és elfogadásáról Megrendelő az árajánlat elfogadásával nyilatkozik, azzal, hogy az árajánlatot elfogadja.
2.3 A Megrendelő által küldött írásos megrendeléssel, vagy az árajánlat Megrendelő általi írásbeli elfogadásával, vagy a szerviz és javítási tevékenységre vonatkozó, egyedi „Vállalkozási keretszerződés” felek általi aláírásával a Megrendelő és Szolgáltató között vállalkozási szerződés jön létre („Szerződés”).


III. A SZERZŐDÉS TARTALMA


3.1 Szolgáltatás feltételei
a.) Szerződés teljesítésének helye a Megrendelő székhelye, vagy telephelye.
b.) Megrendelő köteles: a javításhoz, szervizeléshez szükséges helyszínt, valamint a munkavégzés műszaki, környezeti feltételeit, és a javítandó eszközt a javítás idejére biztosítani. - Köteles a tőle elvárható módon mindent megtenni a Szolgáltató szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a telephelyén tevékenykednek. Köteles tájékoztatni Szolgáltatót, ha az előre egyeztetett időpontban a telephelyre történő belépés akadályba ütközik. - Köteles tájékoztatni Szolgáltatót, ha a telephelyén beléptető rendszer működik, beléptetéshez feltételeket köteles biztosítani. Köteles tájékoztatni Szolgáltatót, a telephelyen elrendelt munkavédelmi szabályozásról, ha a telephelyen csak speciális munkavédelmi eszközzel, ruházatban lehet tartózkodni. - Köteles tájékoztatni Szolgáltatót, ha telephelyén olyan speciális egészségügyi előírások vannak érvényben, amelyek a belépéshez és ott tartózkodáshoz elengedhetetlenek. Különös tekintettel járványügyi hatóság által elrendelt, vagy javasolt intézkedések keretein belül, védőoltás (ok) meglétét igazoló okirat bemutatásának kötelezettségére.
c.) Az árajánlatban megadott javítási, vagy szerviz időtartamok tájékoztató jellegűek, és gyakorlati tapasztalaton alapulnak. Ez az időtartam, előre nem látható, Gép állapotából, feltáratlan sérüléséből, meghibásodásából adódó, további szükségszerű javítások, vagy más külső tényezők miatt megnövekedhet. Az ebből adódó kiesett munkaórákért, a kiesés miatt keletkező kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Megrendelő köteles tájékoztatni Szolgáltatót, ha a javításra átadott Gépnek ütemezett munkavégzése van.
d.) A javítás teljes időtartama egyes esetekben több napot is igénybe vehet, főelemek szakműhelyben történő felújíttatása, vagy más javítási folyamatok miatt. Ez alatt a Gép szétszerelt állapotban, a Megrendelő telephelyén, előre kijelölt helyen, üzemképtelen állapotban van. Ez idő alatt a Gép felügyelete, biztonsági előírások betartása, a Gép, és főként a feltárt gépegység állagmegóvása, és hiánytalan állapotban tartása a Megrendelő kötelessége. Az ez idő alatt történt károsodásért, alkatrészhiányért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
e.) A szerviz, javítás idejére Megrendelő száraz, fedett helyet biztosítani köteles, ahol a Gép javítása, szervizelése elvégezhető. Ellenkező esetben, és kifejezetten szélsőséges időjárás esetén, az előre egyeztetett időpontban történő javítást, szervizelést Szolgáltató nyílt terepen nem köteles elvégezni.
f.) A szerviz, javítás idejére Megrendelő köteles megjelölni azt a felelős megbízott személyt, aki a telephelyen Szolgáltatót fogadja, Gépet átadja, elvégzett munkát átveszi és Munkalapon történő aláírásával a munka elvégzését igazolja. Megbízott személy megnevezésének hiányában Szolgáltató a telephelyen, Megrendelő nevében eljáró személyt tekinti felelős megbízottnak. Szolgáltatónak nem kötelessége a telephelyen Megrendelő nevében eljáró személy illetékességét ellenőrizni.
3.2 Szerviz
a.) A Megrendelő és Szolgáltató között, megrendeléssel létrejött Szerződés alapján a Szerződés létrejöttétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb az árajánlatban, vagy az árajánlat visszaigazolásában megadott időpontban Szolgáltató elvégzi a Megrendelő által kért szolgáltatást, szervizt.
b.) Kisszerviz: A targonca kisszervize az alábbi munkafolyamatokból áll: motorolaj, olajszűrő, levegőszűrők, gyújtógyertyák cseréje, ékszíjak szükségszerű cseréje. Hűtőfolyadék és olajok szintjeinek ellenőrzése, szükségszerű utántöltése. Világító- és biztonsági berendezések ellenőrzése, szükségszerű cseréje, pótlása. Hátsóhíd és emelőoszlop ellenőrzése, kenése kenőpontokon, emelőoszlop zsírzása. Emelőszerkezet, hidraulikus rendszer, üzemanyagrendszer, fékrendszer, kezelőegységek átvizsgálása. Motor és főegységek, biztonsági berendezések üzemi tesztelése. Gyakoriság: 250 üzemóra, vagy egy év.
c.) Nagyszerviz: A targonca nagyszervize az alábbi munkafolyamatokból áll: kisszerviz munkafolyamatai, valamint hidraulika-, váltómű- és hajtómű olaj és szűrőinek cseréje. Gyakoriság: 1000 üzemóra, vagy egy év.
d.) Szervizek alkalmával feltárt egyéb biztonságtechnikai hibákat kijavítjuk, továbbá elengedhetetlen, biztonságos üzemeltetéshez szükséges anyagokat és alkatrészeket (Megrendelővel egyeztetve) pótolunk.
e.) A szervizről dokumentáció készül, négy példányos, sorszámozott Munkalapon, melynek 4. példányát Megrendelő kapja meg, a helyszínen végzett munkálatokat követően. A 4. példány hátoldala tartalmazza jelen ÁSZF-et, teljes terjedelmében. Munkalapon rögzítésre kerülnek az alábbiak: Kiszállási- és munkaidő, részletes munkaleírás, tapasztalt hiányosságok. Szükséges javítások, alkatrészcserék. Biztonságtechnikai, baleset-megelőzési, munkavédelmi bejegyzések. Felhasznált anyagok, alkatrészek. Veszélyes hulladék elszállításának ténye. Gép üzemképes átadása, Gép üzemképes átvétele. Teljesítés dátuma. ÁSZF átvételének és elfogadásának Megrendelő általi (vagy megbízott felelős személy általi) aláírása.
3.3. Javítás
a.) A Megrendelő és Szolgáltató között, megrendeléssel létrejött Szerződés alapján a Szerződés létrejöttétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb az árajánlatban, vagy az árajánlat visszaigazolásában megadott időpontban Szolgáltató elvégzi a Megrendelő által kért szolgáltatást, javítást.
b.) Hibafeltárást követően, Szolgáltató a hibafeltárás költségeit megrendelőnek kiszámlázza.
c.) A javításról dokumentáció készül, 3.2 e.) pontban foglaltakkal megegyezően.
3.4. Rejtett hibák. Az árajánlatban megadott szerviz, és/vagy javítási munkálatok végzése közben, a Gép és alkatrészeinek állagából, avulásából, korrodálásából bekövetkező, vagy fel nem tárt, meglévő sérülésekből, adódó további meghibásodásokért Szolgáltató nem felelős. Továbbá nem felelős az olyan meghibásodások okozta károkért, amely meghibásodások feltárása megtörtént, de Megrendelő azok kijavítását nem kérte. Az ezen okok miatt üzemképtelenné, vagy csökkent kapacitásúvá vált Gép munkakiesése miatti károkért sem felel a Szolgáltató. Ezen okokra Megrendelő nem hivatkozhat, a már elvégzett szolgáltatás kifizetésének megtagadásakor. Továbbá a felmerült, további javításra, cserére szoruló egységek kijavítása, cseréje nem lehet feltétele a már elvégzett szolgáltatás kifizetésének.
3.5. Fel nem tárható hibák. A Megrendelő által kért hibafeltáráskor, megállapítást nyert, főelemek, szerkezetek feltételezett meghibásodása alapján készített árajánlatok tapasztalati, típushiba vagy egyéb szakmai tényezőket figyelembe véve, hozzávetőleges alkatrészigényt, és munkaórát takarnak. Ez a tény, az ilyen típusú árajánlatokon feltüntetésre kerül. Ennek oka, hogy a teljes és részletes hibafeltárás csak a főelemek, szerkezetek szétszerelésével, megbontásával valósítható meg, amelynek azonban jelentős munkaóra vonzata van, mivel a főelemet, szerkezetet a feltárás után, eredeti állapotnak megfelelően, össze kell szerelni. (Ami egyes esetekben, a meghibásodás jellegéből adódóan már nem valósítható meg.)
3.6. Veszélyes hulladék kezelés: Szolgáltató az általa elvégzett szervizek javítások során keletkező veszélyes hulladékot (úgymint: használt motorolaj, hidraulikaolaj, váltómű-olaj, hajtóműolaj, azok szűrői és a levegőszűrők, felhasznált itató- és tisztítóanyagok, szennyfogók, kiürült gyűjtő- és tárolóedények, göngyölegek, továbbá használt gumiabroncsok, és egyéb kiszerelt, használt alkatrészek) maradéktalan elszállításáról gondoskodik. Az elszállított anyagokat veszélyes-hulladék átvételét és/vagy megsemmisítését végző szolgáltató cégnek dokumentáltan átadja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt szolgáltatás során keletkező veszélyes- és minden más jellegű hulladékot Szolgáltató elszállít. Amennyiben valamely hulladék elszállítását kifejezetten nem kéri, azt írásban jeleznie kell az árajánlat elfogadásával egyidejűleg.


IV. SZÁMLÁZÁS


4.1 Szolgáltató az általa elvégzett szolgáltatásról a Megrendelő (vagy felelős megbízott) által aláírt Munkalap alapján számlát állít ki, melyet PDF formátumban e-mailben megküld Megrendelő részére, illetve egy kinyomtatott példányt, eredeti (1. példány) Munkalappal postai úton küld meg, előzetesen megadott postacímre.


V. JÓTÁLLÁS


5.1 Szolgáltató 1 éves jótállást vállal az általa beszerzett, és általa beépített alkatrészekre, és az általa elvégzett javítási munkálatokra, amennyiben a Gép üzemeltetése azt követően rendeltetésszerűen, és karbantartása az általánosságban előírtaknak megfelelően történik, valamint ha a Gép Szolgáltató általi szervizei, Megrendelő által leadott megrendelések alapján, a megadott időközönként elvégzésre kerültek.


VI. BIZALMAS INFORMÁCIÓK, KORLÁTOZÁSOK


6.1 Felek kötelezik magukat, hogy a jelen jogviszonyukkal kapcsolatosan, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkoznak, megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titoknak minősíti, vagy sem.


VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


7.1 Szolgáltató jogosult késedelmes vételár vagy javítási költség fizetése esetén késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
7.2 Fizetési késedelem esetén Szolgáltató felszólító levelet küld Megrendelőnek a késedelmbe esés napjától számított 5. és- eredménytelenség esetén- a 15. munkanapon.
7.3 A Felek által a másik félnek tett bármely bejelentés, értesítés, felszólítás akkor tekinthető kellőképpen megtettnek, ha azt a fogadó fél írásban konkrétan visszaigazolta vagy, ha ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a fogadónak a Szerződésben foglalt címre kikézbesítették.
7.4 A postai úton, ajánlott küldeményként megküldött levelet kézbesítettnek, és a nyilatkozatot a másik fél részére közöltnek kell tekinteni annak postára adásától számított ötödik munkanapon.
7.5 A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a jogügylet tárgyával összefüggő jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
7.6 Abban az esetben, ha a Szerződés vagy az ÁSZF egy vagy több pontja érvénytelen kikötéseket tartalmaz, az egész Szerződés vagy az ÁSZF érvényességére nem hat ki. Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben a kérdéses szerződési pontot ügyleti akaratukhoz leginkább közeleső rendelkezéssel pótolják.
7.7 Felek között a Szerződésre és az ÁSZF-re, a Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó, illetve ennek kapcsán felmerülő vitás kérdések eldöntésére Felek alávetik magukat- a per tárgyától függően- a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

SÓSTÓTARG KFT. 2021.01.21.
 

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. RENDBEN Szabályzat